Köpvillkor

Tillämplighet

Dessa villkor äger tillämpning om annat inte överenskommits. Sådan överenskommelse skall vara skriftlig. Trucker är i dessa villkor nämnd som säljare och köpare är den som är angiven som köpare av produkten.

Lagrum

Konsumentköplagen gäller vid handel med privatperson. För juridisk person gäller Köplagen avseende det som ej behandlas i dessa köpvillkor. Tvingande lagstiftning gäller.

Beställning, beställningserkännade och avtal.

Beställning är, om inte annat anges, bindande vid ordertillfället. Säljaren sänder ett mail med orderbekräftelse till angiven mailadress. Om köparen begär så kan orderbekräftelse postas till angiven postadress.

Produktinformation

Uppgifter i produktinformation, prislistor och liknade handlingar är bindande endast i den utsträckning avtalet uttryckligen hänvisar till dem.

Pris

Priset kan uppdateras p.g.a. valutaförändringar, leverantörers prisändringar eller frakter. Vi ansvarar inte för ev. felaktiga uppgifter som kan förekomma i prislistor och förbehåller oss rätten att slutgiltigt bekräfta priser. Annonserade priser är normalt exklusive mervärdesskatt, om ej annat anges uttryckligen. Säljaren förbehåller sig rätten att debitera expeditions- och faktureringsavgift.

Frakt

Frakt samt transportörens eventuella kostnader för tex efterkrav, telefonavisering, m.m. tillkommer. Frakt sker endast med av säljaren hänvisad transportör.

Skador

 • Transportskador synliga vid leverans, tex. på emballage, skall vid mottagande av godset noteras på fraktsedel.
 • Dolda skador MÅSTE meddelas inom 5 dagar. Packa därför ALLTID UPP GODSET och kontrollera vid ankomst.
 • Anmälan av transportskador sker ovillkorligen till TRANSPORTÖR.
 • Notera vänligen att alla möjligheter till reklamation mot transportör förverkas om dessa anvisningar inte iakttages.

Leverans

Om ingen leveransklausul särskilt avtalats, är varan såld fritt säljarens lager.

Emballage

Transportemballage ingår om inte annat framgår av aktuell orderbekräftelse.

Leveranstid

Säljaren garanterar aldrig leveransdatum. Angiven leveranstid i orderbekräftelse är en beräknad leveransdag och avvikelse kan förekomma.

Betalning

Om inte annat överenskommits, skall full likvid erläggas senast i samband med avtalad leverans av varan. Om köparen inte betalar i rätt tid har säljaren rätt till dröjsmålsränta på förfallet fakturabelopp med av säljaren vid avtalets ingående fastställd procentsats.

Kreditkunder

Kredit kunder har betalningsvillkor 10 dagar netto om inget annat avtalas. Detta efter sedvanlig kreditprövning.

Ansvar för fel

 • Säljaren ansvarar inte för fel i vara som används i tävlingsverksamhet.
 • Fel är liktydigt med produktfel / tillverkningsfel.
 • Garantitiden gällande fel är varierande beroende på varugrupp.
 • Anmärkningar samt beskrivning av felet skall skickas via mail till [email protected] snarast eller senast 14 dagar från den dag köparen/brukaren har upptäckt felet. Om köparen/brukaren underlåter att underrätta säljaren enligt vad som här angetts, förlorar denna rätten till avhjälpande.
 • Fel utgör enligt fackmannamässig bedömning avvikelse från normal standard.
 • Säljarens ansvar för fel som uppkommer vid riktig användning, lagring och hantering. Det omfattar inte fel förorsakas av bristfälligt underhåll eller oriktigt montage, oriktigt utförd reparation, normal förslitning eller försämring.
 • Säljarens ansvar för fel innebär att säljaren efter eget val reparerar eller utbyter felaktig vara. Reparationer och utbyte kan antingen utföras hos köparen eller så skall köparen, om säljaren så begär, sända varan till säljaren eller till av säljaren angiven serviceverkstad för åtgärd. Inga åtgärder får påbörjas eller debiteras säljaren utan säljarens uttryckliga godkännande.
 • Avhjälpandet skall ske inom en med hänsyn till köparens behov skälig tid, från det att köparen framställt anspråk på grund av felet och ställt produkten till förfogandet till försäljningsställe eller verkstad som anvisas av säljaren.
 • Utbytt produkt eller produkter skall ställas till säljarens förfogande och blir hans egendom.
 • Utöver vad som föreskrivits här har säljaren inte något ansvar för fel.
 • Säljaren är inte skyldig att till köparen utge någon ersättning för produktionsbortfall, utebliven vinst eller annan indirekt skada.
 • Med indirekt skada menas allt utom levererade varan.

Returer

 • Köparen har efter, överenskommelse med Säljaren, full retur- och bytesrätt om köparen sänder tillbaka varan oanvänd och oskadad till oss i originalförpackning inom 14 dagar från inköpsdatum. Skadade varor eller varor som ej kan säljas som nya igen, bytes ej.
 • För Sällangods - (varor som normalt inte lagerförs av oss) medges endast retur efter separat överenskommelse vid beställning. Returavgift uttages i sådana fall enligt av Säljaren fastställda tidsgränser och belopp.

Tvist

Tvist med anledning av detta avtal och vad därmed äger samband skall i första hand lösas genom förhandling mellan parterna. Kan tvisten därvid inte lösas skall den avgöras av allmän domstol på ort enligt säljarens val. Är parterna överens därom kan tvisten istället lösas av skiljemän enligt lagen om skiljemän.

Lagring av personuppgifter

Trucker hanterar personuppgifter i överensstämmelse med GDPR.

 • Trucker lagrar endast relevanta personuppgifter för att underhålla vår affärsförbindelse.
  • Namn/Adress/Epost/Telefonnummer
  • Er köphistorik sparas i syfte att administrera betalningar och kunna säkerställa after sales support (garanti). Därefter förstörs den.
 • Era uppgifter lagras internt i vårt affärssystem på egna servers. Det är inte uppkopplat mot internet och endast åtkomligt av inloggad personal från Trucker.
 • Vi delar under inga omständigheter er information med tredje part annat än i följande syfte:
  • Att ombesörja leverans med speditör (er adress/epost/tel)
  • Att beställa varor specifikt åt er (I undantagsfall märks beställningen med ert namn eller skickas direkt till er från leverantör).
  • Att kontrollera er kreditvärdighet (ert personnummer) vid en konto- eller kreditansökan initierad av er.
 • Vill ni ta del om informationen vi lagrar?
  • Kontakta oss, verifiera er identitet så förser vi er med ett utdrag.
 • Vill ni att vi raderar er information?
  • Kontakta oss, identifiera er så raderar vi information förutsatt att vi inte har pågående affärer.
 • Truckers personuppgiftsansvarig är likställt med företagets firmatecknare.